All Posts in Tag

پردیس

ارزیابی مقاومت مسکن مهر دو شهر پردیس و پرند در برابر زلزله

حبیب الله طاهرخانی در خصوص  ارزیابی میزان مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند در مقابل زلزله اظهار داشت: پس از زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب و میزان تخریب مساکن مهر این منطقه، مطالعات مقاومت مساکن مهر در برابر زلزله…

بیشتر